پنجشنبه 3 خرداد 1397

امور کارکنان

از آنجائیکه بزرگان علم مدیریت اعتقاد دارند سرمایه های انسانی هر سازمان یکی از اصلی ترین ارکان آن سازمان محسوب می شود، مدیریت منابع انسانی مؤسسه خدمات رفاهی بمنظور جذب کارکنان مستعد و باانگیزه، آموزش، پرورش و نگهداری آن ها برنامه ریزی دقیق و سنجیده ای را در نظر گرفته و با این رویکرد به دنبال کسب رضایت کارفرمایان و کارکنان می باشد.
با توجه به اینکه تأمین نیروی انسانی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و شرکت های گروه به عنوان یکی از وظایف اصلی و استراتژیک بر عهده مؤسسه خدمات رفاهی می باشد تمرکز بر روی جذب نیروی انسانی خبره و نخبه از رئوس مأموریت های مؤسسه می باشد.
موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی با عنایت به هدف گذاری در امر بهبود مستمر و توسعه فعالیت های خدماتی و رفاهی بر مبنای استانداردهای بین المللی اخذ شده از شرکت NISCERTبر اساس الگوهای مدیریت کیفیت ISO9001, ISO10002, ISO10004 بنا دارد یکی از برترین مجموعه های رفاهی به لحاظ کیفیت، مقبولیت و رقابت پذیری در میان مؤسسات هم طراز باشد و همواره به دنبال افزیش رضایت مندی مشتریان می باشد.
به دنبال افزایش هزینه های درمانی، مؤسسه خدمات رفاهی بمنظور رفاه حال و امنیت خاطر پرسنل، پوشش بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه را در نظر گرفته است که امکان خوبی برای تأمین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تأمین اجتماعی می باشد.
 
اهم فعالیت های امور کارکنان
  1. اجرای قراردادهای تأمین نیروی انسانی در قالب حجمی و غیر حجمی با شرکت هلدینگ و شرکت های تابعه کشتیرانی حدود 1450 نفر
  2. اجرای فرآیند جذب، گزینش، آموزش، پرداخت حقوق و مزایا تا مرحله خروج از خدمتپوشش بیمه عمر و حادثه پرسنل و پوشش بیمه تکمیل درمان شخص و افراد تحت تکفل ایشان
  3. ارائه خدمات کارگزینی و به حداقل رساندن وظایف واحدهای کارگزینی شرکت های پیمان دهنده درخصوص نیروهای پیمانی شامل اجرای قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی در صدور احکام کارگزینی، صدور انواع گواهی اشتغال بکار، تأیید سابقه کار و ....
  4. تمدید دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی کارکنان تحت پوشش