پنجشنبه 3 خرداد 1397

امور مالی

امور مالی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا. مجموعه ای است که با نظارت و مدیریت مسئول مالی به شناسایی و جمع آوری اطلاعات ، مدارک و مستندات در خصوص رویدادهای مالی مرتبط با فعالیت های موسسه اقدام و طبق استانداردها و رویه های حسابداری نسبت به طبقه بندی و ثبت آنها به منظور پردازش اطلاعات جهت تهیه گزارش های مالی و تجزیه و تحلیل آنها برای استفاده در هدف گذاری و تصمیم گیریهای مدیریتی ، ارایه به صاحبان سهم الشرکه و سایر ذینفعان اقدام می نماید.
امور مالی زیر نظر مستقیم مدیر عامل فعالیت می کند و مسئولیت اجرایی عملیات مالی طبق ضوابط و مقررات ، استانداردها و رویه های حسابداری و دستور العمل های مصوب و همچنین اختیارات تفویض شده توسط مدیر عامل در چارچوب اساسنامه را بر عهده دارد.
این امور در راستای اجرای عملیات مالی و وظایف محوله حسب نیاز به بخش های زیر تقسیم می شود:
 1. حسابداری حقوق و دستمزد و تأمین نیروی انسانی
 2. حسابداری درآمدهای رستوران
 3. حسابداری پروژه شیان
 4. حسابداری خدمات ورزشی
 5. حسابداری مراکز اقامتی
 6. حسابداری امور مربوط به بیمه و مالیات
 7. حسابداری مربوط به معاملات درون گروهی
 8. حسابداری مدیریت
با توجه به حجم و تنوع بالای فعالیت های ارائه خدمات به گروه کشتیرانی و پراکندگی حوزه ارائه خدمات ، تمامی رخدادهای مالی مربوطه در واحد مالی مستقر در موسسه که متشکل از مدیر مالی ، رئیس حسابداری و 9 نفر کارشناس حسابداری می باشد ، صورت می پذیرد.
حدود وظایف و اختیارات حوزه امور مالی عبارتند از :
 • انتخاب و نظارت بر طراحی ، استقرار و اجرای سیستم های جامع مالی متناسب با نیازهای موسسه .
 • نظارت بر اجرای خط مشی ها ، سیاست ها و سیستم های مالی موسسه
 • نظارت بر طراحی و تهیه کدینگ حسابداری جهت ثبت و نگهداری و تنظیم حسابها و در صورت لزوم بروز رسانی آن با هماهنگی شرکت مادر تخصصی
 • نظارت بر ثبت و نگهداری دفاتر قانونی
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه گزارشات و صورتهای مالی در مقاطع مختلف زمانی و اظهارنامه های مالیاتی موسسه در موعد مقرر با هماهنگی شرکت مادر تخصصی
 • پیگیری و وصول مطالبات موسسه و برنامه ریزی جهت پرداخت بدهی ها
 • کسر و ایصال کسور قانونی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در موعد مقرر
 • برنامه ریزی جهت ثبت ، کنترل ، نگهداری و حفاظت از اموال و دارائیهای موسسه و نگهداری از اسناد مالکیت دارایی ها ، ضمانت نامه ها ، اوراق بهادار و نظایر آن
 • حصول اطمینان از صحت ثبت و کنترل مطالبات ، بدهیها، دریافتها و پرداختهای موسسه
 • برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم بودجه سالانه موسسه با هماهنگی شرکت مادر تخصصی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی مالی موسسه
 • حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی ، استانداردهای حسابداری ، عرف و قوانین جاری ، مصوبات مجامع و هیئت مدیره موسسه که دارای موضوعیت مالی باشد.
 • ارایه لوایح دفاعیه شرکت در کمیسیون های مالیاتی به منظور رفع ابهامات ممیزین مالیاتی با هماهنگی شرکت مادر تخصصی در راستای حفظ منافع موسسه
 • پیشنهاد افتتاح یا مسدود نمودن حساب های بانکی موسسه
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت در موعد مقرر
 • همکاری و پاسخ گویی به حسابرسان مستقل و سایر اشخاص در صورت لزوم
 • نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه هایی که به انحای مختلف دارای موضوعیت مالی باشد.