پنجشنبه 3 خرداد 1397

بندر عباس

مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی بمنظور ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی مشتمل بر خدمات مدیریتی ، خدمات تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی در بندر عباس دارای واحد سرپرستی میباشد که نمونه خدمات قابل ارائه آن بدین شرح می باشد :
الف) نظارت و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با :
 • قرارداد حجمی تنظیف با شرکت کشتیرانی هوپاد دریا
 • قرارداد نیروی انسانی با شرکت خدمات دریائی و مهندسی کشتیرانی قشم
 • قرارداد نیروی انسانی با شرکت خیبر ، حمل و نقل ترکیبی ، شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران ، خدمات مشتریان ، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریائی ، راموز گستر قشم
ب) پیگیری و عقد قرارداد با پرسنل ، پیگیری پرداخت مالیات ، ارائه بسته بیمه تأمین اجتماعی
 • بررسی وضعیت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بندر شهید رجائی
 • انتخاب رستوران غذای پرسنل ترمینال شرکت جنوب خط ایران
 • پیگیری تهیه لباس و کفش کار پرسنل ترمینال کانتینری جنوب خط
 • انجام آزمایشات ادواری پرسنل و پیگیری عقد قرارداد
 • حضور در جلسات اداره کار در صورت لزوم به نمایندگی از دفتر مرکزی

ج‌) سایر امور محوله در حیطه وظائف دفتر مرکزی
تلفن :5425079-0761
نمابر : 5425079-0761

بندر امام خمینی(ره)


موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، با هدف ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر خدمات مدیریتی،خدمات تامین نیروی انسانی و خدمات حجمی دارای واحد سرپرستی در بندر امام خمینی (ره)می باشد که نمونه ای از خدمات قابل ارائه آن به شرح ذیل می باشد:
 1. نظارت و همکاری در انجام اقدامات مربوط به استخدام،دریافت مدارک و تشکیل پرونده و اموراداری مرتبط با کارکنان
 2. تشکیل و به روز رسانی پرونده پرسنلی کارکنان
 3. بررسی و تایید لیست کارکرد پرسنل جهت ارائه به مسئولین ذیربط
 4. انجام اقدامات مربوط به ارسال درخواستهای گواهی کار،اسناد بیمه و غیره و پیگیری انجام آن
 5. همکاری با ادارات کار محل پس از هماهنگی با دفتر مرکزی
 6. انجام اقدامات مربوط به تهیه گزارش از هزینه های انجام شده جهت ارسال به دفتر مرکزی
 7. همکاری در عقد قراردادهای تامین نیرو و حجمی موسسه با شرکت های طرف قرارداد
 8. انجام اقدامات لازم به منظور آشنا کردن افراد جدیدالاستخدام با قوانین و مقررات موسسه
 9. انجام سایر امور محوله در حدود وظایف از طرف مسئولین ذیربط
تلفن :06522522950
نمابر:06522522950

بندر خرمشهر

مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی بمنظور ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی مشتمل بر خدمات مدیریتی ، خدمات تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی به شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر خرمشهر دارای واحد سرپرستی میباشد که نمونه خدمات قابل ارائه آن بدین شرح می باشد :
الف) نظارت و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با :
 • قرارداد نیروی انسانی با شرکت کشتیرانی هوپاد دریا
 • قرارداد نیروی انسانی ترمینال کانتینر با شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند
 • قرارداد انبارداری تجهیزات راهبری با شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند
ب) بخش خدمات مشتریان:
 • ثبت و اصلاح مانیفست، صدور قبض انبار ، صدور بیجک
 • نظارت بر انجام امور بارشماری
 • انجام امور تخلیه و بارگیری کانتینری از روی کشتی بر روی کشنده ها و کفی ها و بالعکس و بارگیری کانتینر خالی بر روی کشتی توسط اپراتور های مؤسسه با دستگاههای گنتری کرین لیبهر – گاتوالد – تادانو
 • نظارت بر محوطه CFS و انبار CFS
 • نظارت بر کارهای فنی
ج) امور پرسنلی با هماهنگی دفتر مرکزی
د) سایر امور محوله در حیطه وظائف از طرف دفتر مرکزی
تلفن :24212257-063
نمابر : 24212257-063