پنجشنبه 3 خرداد 1397

بندر عباس

مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی بمنظور ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی مشتمل بر خدمات مدیریتی ، خدمات تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی در بندر عباس دارای واحد سرپرستی میباشد که نمونه خدمات قابل ارائه آن بدین شرح می باشد :
الف) نظارت و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با :
  • قرارداد حجمی تنظیف با شرکت کشتیرانی هوپاد دریا
  • قرارداد نیروی انسانی با شرکت خدمات دریائی و مهندسی کشتیرانی قشم
  • قرارداد نیروی انسانی با شرکت خیبر ، حمل و نقل ترکیبی ، شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران ، خدمات مشتریان ، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریائی ، راموز گستر قشم
ب) پیگیری و عقد قرارداد با پرسنل ، پیگیری پرداخت مالیات ، ارائه بسته بیمه تأمین اجتماعی
  • بررسی وضعیت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بندر شهید رجائی
  • انتخاب رستوران غذای پرسنل ترمینال شرکت جنوب خط ایران
  • پیگیری تهیه لباس و کفش کار پرسنل ترمینال کانتینری جنوب خط
  • انجام آزمایشات ادواری پرسنل و پیگیری عقد قرارداد
  • حضور در جلسات اداره کار در صورت لزوم به نمایندگی از دفتر مرکزی

ج‌) سایر امور محوله در حیطه وظائف دفتر مرکزی
تلفن :5425079-0761
نمابر : 5425079-0761