پنجشنبه 3 خرداد 1397

بندر خرمشهر

مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی بمنظور ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی مشتمل بر خدمات مدیریتی ، خدمات تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی به شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر خرمشهر دارای واحد سرپرستی میباشد که نمونه خدمات قابل ارائه آن بدین شرح می باشد :
الف) نظارت و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با :
  • قرارداد نیروی انسانی با شرکت کشتیرانی هوپاد دریا
  • قرارداد نیروی انسانی ترمینال کانتینر با شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند
  • قرارداد انبارداری تجهیزات راهبری با شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند
ب) بخش خدمات مشتریان:
  • ثبت و اصلاح مانیفست، صدور قبض انبار ، صدور بیجک
  • نظارت بر انجام امور بارشماری
  • انجام امور تخلیه و بارگیری کانتینری از روی کشتی بر روی کشنده ها و کفی ها و بالعکس و بارگیری کانتینر خالی بر روی کشتی توسط اپراتور های مؤسسه با دستگاههای گنتری کرین لیبهر – گاتوالد – تادانو
  • نظارت بر محوطه CFS و انبار CFS
  • نظارت بر کارهای فنی
ج) امور پرسنلی با هماهنگی دفتر مرکزی
د) سایر امور محوله در حیطه وظائف از طرف دفتر مرکزی
تلفن :24212257-063
نمابر : 24212257-063